امکان سنجی مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما

کارفرما:شرکت هواپیمایی ایران ایرتور
مدل سرمایه گذاری طرح: BOT
سرمایه گذاری ثابت طرح: 1515833 میلیون ریال
سرمایه  در گردش: 105000 میلیون ریال
جمع کل سرمایه گذاری: 1620833 میلیون ریال
سال ارائه طرح:دی ماه 1400
مکان طرح: فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

صنعت نگهداری، تعمیر و اورهال هواپیما در کشور ما سابقه 50 ساله دارد و هم اکنون در بخش حمل و نقل تجاری بالای 200 فروند هواپیما با عمر متوسط بیش از 20 سال در کشور وجود دارد که پشتیبانی نگهداری و تعمیراتی از این ناوگان هوایی به یک صنعت توانمند MRO نیازمند می باشد. اما صنعت MRO هواپیما به عنوان بخشی از صنعت هوایی کشور از یک سو به علت تحریم، با عدم انتقال تکنولوژی روز و عدم تحویل قطعات مناسب هواپیما مواجه شد و از سوی دیگر به علت افزایش سن ناوگان هوایی موجود، هزینه های جاری نگهداری و تعمیر در این بخش لازم و چندین برابر شده است که باعث کاهش سود دهی صنعت هوایی شده است. لذا نگرش ویژه به صنعت ضروری تر از هر مقطع زمانی احساس می شود و برنامه ریزی و مدیریت صحیح در این بخش باید به نحو مطلوبی اجرا گردد.