امکان سنجی هواپیمای گردشگری دوزیست

کارفرما:شرکت هواپیمایی هرمز
سرمایه گذاری ثابت طرح: 480000 میلیون ریال
سرمایه  در گردش: 46420 میلیون ریال
جمع کل سرمایه گذاری: 526420 میلیون ریال
سال ارائه طرح:1400
مکان طرح: بندرعباس

هواپیماهای دوزیست گونه ای از هواگرد ثابت بال است که قابلیت برخواست و فرود بر روی سطح آب را دارا است. این هواپیما زیر مجموعه از هواپیماهای آبی خاکی محسوب می شوند که قادر به فرود و برخواست بر روی سطح خشک و آب را دارا هستند. هواپیمای آبی خاکی گونه­های از هواپیما است که توانایی برخواستن و فرود آمدن بر روی سطح آب و در خشکی را داراست. این هواپیما غالباً از سرعت و مانورپذیری کمتری نسبت به هواپیماهای مخصوص فرود بر روی باند فرودگاه برخوردارهستند هواپیمای دوزیست به دو گروه هواپیمای آب نشین دارای ارابه فرود و شناورهای پرنده تقسیم ­بندی میشوند که گونه اول شامل هواپیماهای سبک با شعاع پروازی کم و دسته دوم شامل هواپیماهای سنگین تر و شعاع پروازی بیشتر هستند.