امکان سنجی پرورش ماهی

کارفرما:دانشگاه آزاد رودهن
مدل سرمایه گذاری طرح: BOLT
سرمایه گذاری ثابت طرح: 131786 میلیون ریال
سرمایه  در گردش: 133195 میلیون ریال
جمع کل سرمایه گذاری:264981 میلیون ریال
سال ارائه طرح:خردادماه 1400
مکان طرح:رودهن

آبزي پروري يكي از ساده ترين و اقتصادي ترين راه هاي توليد پروتئين حيواني است، زيرا مي دانيم كه به رغم وجود آب كافي در برخي از مناطق كشور، كيفيت زمين و خاك به گونه اي است كه براي كشاورزي مناسب نيست. بهره گيري از بسياري از اين زمين ها، براي آبزي پروري، عملي است. ميزان تبديل غذا به گوشت در آبزيان به مراتب بيشتر از ساير جانوران پرورشي است. آبزيان پرورشي جزء جانوران خونسرد هستند كه درجه حرارت بدن آنها تابع گرماي محيط است و بر خلاف پرندگان و پستانداران، نيازي به صرف انرژي براي ثابت نگه داشتن درجه حرارت بدن خود ندارند. در واقع آبزيان در مقايسه با دام و طيور، مقدار بيشتري غذاي مصرفي خود را مي توانند تبديل به گوشت كنند.