امکانسنجی B.O.T ترمینال خارجی

کارفرما: شرکت بلندطبقه
مدل سرمایه گذاری طرح:BOT
سرمایه گذاری ثابت طرح: 20200000 میلیون ریال
سرمایه  در گردش: 163577 میلیون ریال
جمع کل سرمایه گذاری: 20363577 میلیون ریال
سال ارائه طرح: آذرماه 1400
مکان طرح: فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

ترمینال فرودگاه ها زیربنایی ترین بخش از سیستم حمل ونقل هوایی محسوب می شوند. در قرن حاضر حمل و نقل هوایی در روابط کشورهای مختلف جهان، تبادل فرهنگ، نمایش قدرت های اقتصادی و نظامی و تسریع امور حیاتی یک کشور نقش حساسی بر عهده دارد. از این رو صنعت حمل و نقل در هر کشور بیانگر وضعیت اقتصادی و میزان توسعه صنعتی آن کشور محسوب می شود. در همین راستا برخورداری از تسهیلات و تجهیزات مناسب زیر ساختی و خدماتی را می توان از پیش شرط های تحقق رشد و توسعه شهرهای جهان توسعه یافته دانست که فرودگاه های بزرگ را شامل می شود. به همین علت، طراحی مطلوب یک ترمینال خارجی می تواند در جذب مسافر نقش بسزایی داشته باشد؛ با توجه به این که شیراز جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی فراوانی دارد، و از قابلیت های گردشگری، صنعتی، درمانی، اقتصادی برخوردار است و همواره گردشگران بسیاری (به خصوص از نواحی خلیج فارس) را به سوی خود فرا می خواند و از مناطق منحصر به فرد گردشگری در کشور است و می تواند به عنوان قطب گردشگری کشور مطرح باشد، بنابراین توسعه حمل و نقل هوایی بین المللی در شهر شیراز می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری، داشته باشد.