آموزش در حوزه های مختلف مالی

شرکت ثروت معتقد است که آموزش مالی بهترین سرمایه گذاری است و می تواند تصمیمی سودآور باشد زیرا نیمی از توصیه های سرمایه گذاری که می شنوید توسط افراد غیر متخصص در این حوزه است و می تواند خطرناک باشد. از این رو نیاز است تا همه کسانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند با مفاهیم سرمایه گذاری و مباحث مالی آشنا باشند. آموزش هایی که در این شرکت مد نظر قرار دارد در حوزه های زیر می باشد.‌

  • آموزش و مشاوره در زمینه بازرگانی و تجارت بین الملل
  • آموزش تخصصی در حوزه مالی و سرمایه گذاری
  • آموزش نگارش و تدوین طرح های توجیهی
ثروت آفرین شمس

ثروت آفرین شمس