مطالعات و تحقیقات بازار

مسلما یکی از مسائل مهم ایده ها و طرح های سرمایه گذاری، بررسی بازار آن ها می باشد. بررسی بازار محصول یا مطالعات بازار تاثیر زیادی در کاهش ریسک طرح مورد نظر دارد و فرد میتواند با برنامه ریزی دقیق و حساب شده و با شناخت کافی از مشتریان خود محصول خود را به بازار عرضه نماید. شرکت ثروت آفرین با به کارگیری نیروهای متخصص در حوزه های بازاریابی و تحقیقات بازار در شاخه های زیر به ارزیابی کسب و کارها می پردازد.

  • تجاری سازی و سرمایه گذاری در بازارهای جهانی به خصوص در کشورهای همسایه
  • بازارسنجی و تحقیقات بازار
  • مشاوره تخصصی در زمینه بازاریابی و فروش
ثروت آفرین شمس

ثروت آفرین شمس